ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

םוטאה רדחב םינלטס

 

םיאבה םיכורב
ןוריחמה לש םוטאה רדחל
ןכדועמ עדימ אוצמל ולכות הפ
קאריעב תשממתמה המחלמה לע
ליבשב ןלטס ךירצש המ לכו
.הבבסב ןמזה תא ריבעהל
םכתוא ןכדעי ןוריחמה
תושדחב המחלמה ןמז לכ
דדגאבמ
םיאצמנה וניבתכ י"ע
דאדגבב וישכע רבכ

הפקתה ןמזב הכרדה ןוטרס
תילנויצנבנוק אל
2 גנאב כ"בא

קריעמ םדאס רישה

1 גנאב כ"בא
דחוימ הכרדה ןוטרס
השקה בצמה בקע ןכוהש
וב םיאצמנ ונאש

קושב םהש םירסומ םידדגבה
תיאקירמאה העפוההמ ,םלהב םה
הפקתההש םירסומ םה ,דאדגב ימשב
.םלהל םתוא הסינכה
הזיא ,תוריפח הזיא ,םיצוציפ הזיא
םלה לש העפוה טושפ םיקוקיזו שא

2 ץורע לש תכרעמ תבישי
טניו'גה תא ריבעת דוהא

םילבקמ הפ ונחנאש םיחווידמ
.ולש
ןהובב עצפנ םדאסש ררבתמ
אישב ,ןומראב לומתא הביסמב
.תוריפחה וליחתהש ךיא ,הביסמה
תחאבו תובהלתהב ץפק והשימ
ןהובה לע ךרד אוה ולש תוציפקה
.םדאס לש
םדאסש ונל םירסומ םינלטס תורוקמ
.ןהובה ול תבאוכ קר רומג רדסב

רמאנ םינלטסה וניבתכמ םיחווידמ
קריעל ביבסמ תוחוכה לכ לע יכ
םיגנאבה תא ןיכהלו ןגראתהל
ברעה תועשב ,םהלש םיטניו'גהו
םע תצצופמ הביסמ תויהל תכלוה
.דועו שא םיקוקיז ןומה
ונלש םיבתכה םינייצמ תיווכב
תוקעזאו תוריפצ םע הביסמה הליחתה

ןיפורטנא קירזהל ונל ונת

ץילממ ל"הצ רבוד
ןיפורטנאב שומיש לע
םיטרס לבקל ידכ

ףרועה דוקיפ תוצלמה יפ לע
םינולינב ףוגה תא ףוטעל שי
םירמוח לש הפקתה שי הרקמב
.םיזג וא םימיכ

הנריסל עגעגתמש ימל
תנשמ ץרפמה תמחלמ לש
םיטרסל סנכהל רשפא ,1991
םתרהזוה ואר ,הזמ

עידומ ןוריחמה דוקיפ
תוססקהו םיגנאבה תא ןיכהל שי
םישאר דירוהל אל ןידע ןידע לבא
עידונש דע ,רמוחה תא ססקל אלו
תרחא םכל

עידומ ןוריחמה דוקיפ
םוטאה רדחל דויצה לכ תא ןיכהל שי
זי'צנאמו לוגליג תורינ םיגנאב ללוכ
םדאסל תתל ךלוה םירבגב רבגה שוב
רדחב בשנ הפ ונחנאו יניצר לופיט הזיא
"םילגלגתמ" םינינעה ךיא הארנ

 
 

: םישלוגה תונומת


הלוקה גנאב

תילדוכיספ הנומת
המחלמהמ םיטרס םע

קזח גיהנמ הצור םעה
ןיסוח תרחוב לארשי

םטמוטמ הי םדאס
ריבד - ל הדות

הבישימ שוב לש הנומת
ןבלה תיבב המחלמה תארקל

םע המיקתהש החישב
: רסומ אוה ןיסוח יאדוע
רמוחה הלחא לכה"
"ץוציפ תויהל ךלוה הלחא

הנורחאל הארנ םדאס
םהש םידמב עיפומ
הנורחאה היצקלוקה
ידי לע ורובע הרפתנש
"ורטסק" תרבח

תוצצפב DJ Saddam

"םוטמיטלואה" שדח טרס

יתפרצה רוביגה
רבגה קאריש
בורק רבח םע השיגפב

,םיה ףוחמ הנומת
.רתוי םיבוט םינמזמ

רלוד לבקמ שוב גרו'ג

? ןמוקרנ ימ

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997