ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירון מערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

ןוריחמה לש תושדחה ןויכרא

 

2003 ןויכרא

לטסממ קורי הלע היקונ

םיגנאבה םטפמ קא'צ
הצורמו קוקב איבמ טימרק
יטוקרנ לותח
האלה הססקה תא ריבעת
יסורה גנאבה
םינושיעו יקירש - ריש
bitchslap 3
הלודגה ודוה ודוה
הלאוו רתאל שדח בוציע
תוקלדב ןתונ ןוספמיס טראב
ןמרפוס אוה ןורש לאירא
... תחרופ היססקה
בוט סארגב םיניינועמל
ןומיש
הכסמ לש הנומת
יתשינב-ןב ינבל שדקומ
הרבחה לש תונומת
... א"ת לעופה
ינלטס ספא סקיא
donkeykong קחשמה
םינלטסה ץורע
םיאנת תתב לדוג הזה חמצה
ודוהב לויט
םיעורק
ןוימידה תא ליעפהל ולכוי םלוכש ליבשב ילש םירויצה
םיעורק
...ונהתש הווקמ
Man הטסאר
םינלטסל דחוימ תומורופטלפ קחשמ
םיאולימב !ג.שה דיל ה'גנאג חיש
ב"הראב יתימא טלש לש הנומת
םדרטסמאמ תונומת
םיעורק
םילשורי שדוקה ריעב המלוצ הנומתה
םירלידה םע הייעב שי
יל אציש המ הזו
ןוריחמה לש הלבונלטה הבהאב יל ןת
הטבטוי גנאב
ןרוא לש תונומתה
יל התנק ילש הרבח הפי רסקוב הזיא וארת
חמצהו הפרי'גה ינא
greengoddess םילדגמ הככ
"טלאמ רפוס רשנ"הו "ןשק'גניא הנורוק"ה ...םתוא ולבק
יפויל הלסלס
...תוירטיפהו םינודשה םע הז הז יילע בוהא יכה רויצה
תינלטס התיבח
ןרוא לש תונומת
בשומב רבח לצא תפרוטמ העיקש
"ןורכזל הנומת תאז ,החירזה לע ולכתס"
ןורחאה רמועב ג"ל
ילש לותחה
ןוינכטב םישוע המ - םילימ אלל
םיעורק
עקש םאסבו 'ץיבופופוקוק ר"ד ןיב החיש לילמת
טניו'ג ול ןשעמ דומח רזיח לש לספ
ישאר וד גנאב
םלועה ףוסבש הטנקה
הטומרשוחא הדילג הל אורקל בהוא ינא
תירוקמה הסריגה םס לא
...תאזה הנומתה תא ומסרפת
יטיס קרוי-וינמ ןוריחמל םח ש"ד
יניסמ תויווח
הפאכ
ינב לש םירויצה
ילש רופיסה
ילש ילמשחה פייפה
תססוקו תובשוי ילש הרבחו ינא
ילש םיקוורה תביסמ
...יניסב הפ הז ,קוחר אל הז ןדע ןג
ילע םיבוהאה םיגנבהמ דחא
ענענה לא לש סנה
...יניסב שפונ
(: וילע תולוח תונב "הדובע גנב"
טניו'ג ןיכהל תופרוטמ םיכרד
םיעורק
םיעורק
המודא המטיפ
םינלטס
הטחאש תחקל םאה ההות ילש לותחה
לייא לש תונומתה
ריש ןרוא י"ע תונומת
הנתמל ןויער
יניסמ תגרבתמה הליגרנל תיב אוצמל ונטלחה
םיעורק
םינשעמה םינוקרדה לש קובמבה ףסוא
תינואכד יכה הלטסה התיה תאז
יתוכיא גנב - קפס םוש ילב "הרבוקה"
???... םלועב ןלטס יכה לותחה אל הז ולכתסת
תעגושמה תינאורפה הלוצה - הזור
םוטא רדחב תלטסממ הבישי ירחא "ה'גנאג" לותחה לש הנומת
רצק רופיס
תובשחמ ידמ רתוי שארב םכל שיש הז תא םיריכמ
הקירמא הקירמא
2003 רופיכ םוי
ןלטס לודגה יניפ
!!ותוא לכא ילש הנוז ןבה לותחה
!העטקומב םויה לכ השוע תאפרע המ יתיליג
םימס סקס
RASTA CAT RULLES 1 תורחת
ורפמ די תדובע גנב
ינבצע שאר ירחא ילש תינלטסה הבלכה הקימ
...רופיס שי הזה גנאבה ירוחאמ
םיעורק
!ךליבשב לכה טושפ ןתונש שדחה רטליפה
םיעורק םילותח
ילמשחה גנבה - תינבחס
תויטפוא תוילשא
G ה תווחא סקימוקה
דחוימב רהמ לדגש ריעצ חמצ
יטיס קרוי-וינב ךלוה המ
רטמ 1.5 לש לדוגב גנאב
My little place - ריש
םינלטס םירויצ המכ םכל יתרייצ
RASTA CAT RULLES 2 תורחת
the matrix...3 ה ירוחאמ תמאה לכ
רמוח
תוקפה ק"בד תוסחב תונומת
ןלטסדרד
תואלפה ץראב לאירתכ
ןיזה אלל דליה
ששששששיייייישח לש קש םיכתוח ךכ
...שארה לע שאר ליפהל
ילש ריצקה לש הנומתמ תונהל םינמזומ םתא
ןורחאה ץיקה לש ילמע ירפ
ינאו וק'ג רופיס
ילש תוריצי המכ הנה ,םילשורימ ירוא
הלאבזיחה שיא תא גורהל
ןלטסה יסא לש םירויצ
ילש רבח לש ורכיזל ריש
ןהכ ירוא לש רצויה
םדרטסמאב ןורחאה יעסממ יתאבהש חרק גנב
ןלטסה יסא לש רויצ דוע
frikazoid תאמ םיריש
תילדוכיספ הירטפ תאמ
RASTA CAT RULLES תורחת
תובגל תוצצפ
לארשי תנידמ תראפתל
LSD trip
םולח - רופיס
ןורחאה לוביה
...ך"נתהמ ףסוי לע רופיס
..יצאנה התשקשיק
היכונח הכונח

2004 ןויכרא

? תירביעה הפשב רתויב הרצקה הלמה איה המ - הדיח
םינשעמש םישנאל הרוקש המ הז
םהלש הלידגה תרוצלו םיחרפה תופיפצל בל ומיש
ילש שאלפה ןוטרס
שאר תכיתח
ילש דומחה רזיירופווה
הננב תועצמאב ילש ןולסל יתצרפ זא םמעשמ יל היה
יוזה ןויארב ארק בויא כ"ח
baby bang עגרכ םראפ רפוסב עצבמ
ילש תיבה דילש םיחישב רופיס
םוי םויה ייח לש תונטקב
ילש םיבוהאהמ השולש
םיריש ףסוא
לארשיל דעו הקיימ'ג ךרד הילגנאמ םייח רופיס
ןמרבלא תוריצי
םולש דיגהל יתקפסה אל וליפאו
הקייאמ'גב רג ינא הככ בוט
ילש ןלטסה לזוגה לש הנומת
הקייאמ'גמ םיירוקמ םירבד
יל השוע סיבנאקהש המ
תמלשומ הלטסל ןוכתמ
...אלש וא/הריעסמ תינימ היווח
רורד תאמ /2004 קוקגנב
?????? תומיטאל יתמ דע
2004 הנאוחירמה םוי
תועש 3 ךרעב הילע יתדבע ,אל וא ונימאת -הנומת
...םכתוכזב אוה (: ןוריחמה לש טניו'ג
א.ג תאמ /שמא
ילש חמצה לש הנומת
רעיל ונסנכינ קולש ירבחו ינאש םויב שארב ימצעל יתרביחש ריש
pigyy לש םידליה
הטכאשה דובכל יתכרעש הנומת
םדא לש ועסממ
םומעישמ עובש ךשמב ונישעש ןוטרס
Queen תקהל לש רישב יומס רסמ
מ"עב םינלטסה דוגיא
סונרוטקונ תאמ - םיחיטבאו םיפאטסמא
!!! ףרוטמ ינפי ןמוא,ירוטה וטואנ ןמואה לש הנומת
םינויזה קחשמ
שארב קזח ןתונ ןואידולוקינ ץורעמ גופסה בוב
..הנומת ולבק ,םינלטס וליאכ םתא
םיפלק חתופ הלוגס המטיפ
םיריש ףסוא
המוד אשונל תינינעמ תוסחיתה
....םיחרפ ףיטקהמ תונומת
ריש ונבתכ ,Vasing Pilpel -ה דמצ ,ילש הרבחו ינא
SMOKIN' WEED -םיבכוכה תמחלמ
תיטפוא הילשא
.טהול רבג הזיא
ינותיעה -חפה שיא
תועגרהו היצטידמל הנכות
ףיכ לש עובש ףוס
ילש ןלטסה לותחה לש הנומת
םכילע םיבשוח ונחנא המכ םכל תוארהל וניצר
!הקותמ הנומת הזיא וארת תינלטס הלותח םג יל שי
באסו תירש לש רישהמ הארשה טומה
יחי יאור / םוטמטה לש תוילאנבה
Run, Glazer, Run ץור רזלג ץור
הבבסבו םכתאנהל
טנדוטס ייח םה הלאכ
חמש הכונח

2005 ןויכרא

וליק 80מ רתוי וילעו םיירצמ לובג לע פי'ג
וטילחת םתא
םירבגל זוכיר ןחבמ
ןוחטיב תכיס
א"תב תולטסה לש הנורחאה הנשהמ ןטק ןוטרס
םימסב המחלמה
רימש ,קרב ,יביב ,סרפ ןומיש קירא ,ןיבר ,ןייד,הדלוג :שארב םינתונ
םינלטסדרדה
לילגב גלשב הנומת
שירכה בוב םע לשבל
! רומשי םשה ? ןלטס םיהולא
םיללוצל הדות
לופיל אל רהזית רוכיש הי הא הא
תיסור הטלור
ידוהיה טובורה
תויבסל שגופ - לקסאפ ונר
לארשי ינלטס לש םוי םויה ייחמ תונומת
2003 תנשמ קורי הלע לש ןותיעה
םדרטסמאב ןורחאה לויטהמ תונומת
רקוב תחורא ןיכמ - שירכה בוב
יסאל-גנאב ןיכמ - שירכה בוב
הנאוחירמ חירב ןגנ : iPot
םיעוציבב םיאיבמ - Barbie and Ken
!דחיב לדרחו פושטק ונגרוא חלמ ףינסמ אוה
Dick Is A Killer
2005 הנאוחירמה םויב רקבמ שירכה בוב
The Dirty Punk Fuckin' Anarchy Machine
i ..תועובש 4 ןב השוקרנ ילש לותחה
Miko Miko Nurse
America We Stand As One
Cillit Bang Remix
Weed Song
...רקוב תבישימ הנומת
...יניסמ תונומת
ול'גנא לאכימ לש "םלועה תאירב"
תועובשה לגרל הנטק םירוכיב תגיגח
תינבצע תינפי
Bang Bang Bang
Smack My Bitch Up Simpson's Video
Homewrecker
םהלש הדובעב םינהנ תסנכה ירבח
.הז לע ובשח אל תועיבנ
... תינלטס הזומ לש עגר
ילש רבח לשו ילש ישדוחה קשה
The Black Knight
ןוסק'ג לקימל הווחמ יאכז אוה
ינמורה ינ'גרובאה
ודוה לע םירופיסו םיריש
לוכי ינא : לנימילבאס
...יתימאה - ןוריחמה
Hate That Frog
! יתימאה שפוחה
קיג תויהל הבבס ףייכ םינונח םיקיג
ץיקה תא םכל ררקל
יח רודישב תינצלפ הי
Hitler YMCA
וגלמ םירטוש
רטושל הככ תושעל הפי אל
ןלודאו שישח אשונב היינפל תואירבה דרשמ תבושת
.םש שיש הרטשמה לכ םע ןדריה רהנ תפשב לדוגש המ הז
!!!םימס תודש ףורשל רוסא המל הז
תילדכיספה ותסריגב "םידיאורטסא"ה קחשמ
" ושנועו אטחה " - גיצמ תוקפה בוט שאר
!ןלטס-ה- אוה רותרא
םכל תוארהל וניצרו ץיקב ונלדיגש םיחמצ המכ
םינלופ לע תויסיסע תוחידב המכ
רבכ לגלג לגלג הללאי
םישק םירמוח לע םידלי
Castle Cat
Asian chicks
1 רפסמ שיבכב עסונש ימ
בשע ןודא - רבקנ הפ
םידופיש ינש יל ןימזת
ידעלג ביני / תיבה ךותב - דוד ףאפ
!!! לודג - יברע יל סורב
וקסידה תילעמ
הטורש
? םלועב רעוכמ יכה שיאה
יכרות גנאב
השילפ תננכתמ הקירמא
FIVE GRAM TULIP יתונמוא לוגליג
Kinder Surprise Puzzle
סוטמ האור אל התא רהזית
Arse Race
ירכובה תיבה ןמגוד
ינימוח לש רבחה - יסרפה ךיסנה
המטסאב יתמחלנ ךיא
הביבח תובהלב התיהש הביסמ לש ןוינחב המלוצ הנומתה
Free Tommy Chong
חחחחח די תדובע ההההצצפ הנומת
רדניקל תילארשיה אסריגה
הניר וא סארג
ענענ םע ,הכונח תורנ קילדמ שירכה בוב

2006 ןויכרא

הלאקס רגס
יתוכיא ישבח תג
םדרטסמאב יתגגח רטסבליסה תא
וחירי רוזאב חדינ בצומ הזיאב הלילב הרימש
6.1.06 דרו ןרע לע "ריעה" ןותיעב המסרופש הבתכ
6.1.06 "ריעה" ןותיעב המסרופש הבתכ ,שארב שאר
שארב םינתונ ה'רבחהו יבליב
םיקירטובור
הליהת לש תוקד
!!! הבוטל לכה ( : ךויח ןת
How it all started !!!
תמ לותח םע עגמ רסוח לע הרהצה
ודוה תא שיגרהל
שאר סופתל בייח והשימ שיא 200 לש עוראב הנאוחירמ וליק 3
Pinuki ...ילש םירויצהמ תצק

העקשה וזיא
הלטסב - םנטאיוב םיאקירמא םיליח
Benny Benassi - Who's Your Daddy
ףרוטמ secend cream סארא'ג ...יטאוורפה קמעבש הנלממ תורישי
תיסרפב םגו תיניזורגב קרש
יתיפיצ אל'נא
תואמצע םיגגוח הככ
... הדות םכל דיגהל יתיצר קר
דול ונביל תריקי תחטבומה ריעהמ תואבוימה שישח תויומכ
.ולש הבבסב ףועל הסנמש חורפא, שיש רתויב םיינלטסה םיקחשמה דחא
ןדאל ןיב המסואו םדאס
םכתוא גורהל הלולעו תנכוסמ הנאוחירמ
הייפאה תונמוא
Best Weed Ever
שדח HP בשחמ םע אב רשא קסיד לש הנומת
יטאוורפה קמעב רוזג יכה אבאבה אוהו ןוסק'ג אבאב יוניכל הכזש אבאבה
.הווש תחא העורקו םישדח םיעורק ינש
ונרופ תבכוכ לש הנומת לע הססק יתחתפ
הניר וא סארג
םלושמ לאפר רוספורפה םע ןויאר
תישומיש הנאוחירמל "הדבעמה"
םימסה םכילע םיעיפשמ דציכ
םילק םימסל ןכ : הירוגינסה
המאבלא תלשומ תויהל הצור לאנ הטרול
הנאוחירמה ןועגיש Reefer Madness
תילולשה ןודא
דנליז וינב ךרענש ןויארב ילראמ בוב
קורי הלע לש הידוראפ

2007 ןויכרא

o,weeds שדח רצומ םסרפמ לפאש בייד
"STOP THE MADNESS" (1985, 1986) anti-drug music video
ןביפ ךונח ןמואה תארשהב
םומיח תיפכ ףופיכ
Miss HIGH TIMES 2006 תורחתב הכוזה
Legalize It היח העפוהב Peter Tosh
Flowers Of Controversy
הנאוחירמ ןשעמ ספתנ ןיטשנייא טרבלא
דחא ונלוכו םינוש ונלוכ
תויחה תועפוהה בטימ
םלוכמ לודגה - סקירדנה ימי'ג

Respect for joint.co.il :)
Respect for joint.co.il :)
םימס הצור םג וישכעו תונב הצור
The Shivah & Super Arab 2
Devil Went to Jamaica הקימא'גל עיגה ןטשה רישה
Hello from Rishikesh ודוהב שקישירמ םולש תשירד
The Pot Brownie
Up in Smoke Cam Jam
High Times Potluck
םינו'גוגב תעגל
ןושאר ריצק ינפל
ןמזה לכ םויה לכ ןשעמ
Psychedelic Blues ילדוכיספ זולב
?םיעשת לקש -ב לידגהל !הנאוחירמ רגרובמה
ךופה התוא םיאיבמ םואבנשריק תא ןודנול
hippy doctor ןלטסה אפורה
The 2007 MISS HIGH TIMES contestants
Introduction to Cannabis
Marijuana Bath הנאוחירמ לש היטבמא
Shitty CT - Tarbut HaParkim Video Clip
ןוריחמל 10 תדלוה םוי
2007 AMERICAN MARIJUANA MUSIC AWARDS WINNERS
burningman שאה שיא לביטספ
"םיהדמ טפשמ הזיא הטטמ הנוקא"
2008 תנשל פוקסורוה

2008 ןויכרא

יתבציעש תוילדוכיספ תונומת רפסמ
ןלטס אוה המ
ןתונ קור סירכ
הנאוחירמ ךורצל רוסיאה ירוחאמש הקיטילופה :שדח ידועית טרס
הנאוחירמה לש הירוטסהה
ןלטסה ןצילה Pot Clown
(ןמטיח יזוע) התיכב ןטק יכה דליה
ןבל לוחכ ןנג
טרמלוא דוהא לש תופטעמה קחשמ
םדרטסמאמ תורישי הבהאב ןוריחמל
ימורד בלכ
הנאוחירמ ןשעמ ינאשכ הרוק המ
The Bong Guitar גנאבה תרטיג
םינלטסה ץראמ טרס :םיגיצמ zarzap
AMERICAN MARIJUANA MUSIC AWARDS 2008 תורחתב םיכוזה
תובוחרמ םינלטס ינש רתאב םסרפל ולכותש םיווקמ ,ונלש קוטסה הנה
Ganja weed - דיוו ה'גנג- 'גטוק
"םיימוי רבכ" :פילקה תא ולבק "םלועב ןגאלב" :סומא'ג לש שדחה קסידה
.קוריו קותמ ,הפי היה הב לכהש הפוקת ורבע םימי רכזל
םינלטסל תמוסרפ
(: קורי לש תופיט המכ ידי לע םימעפל תרבשנ תרוצבה קורי לש תופיט

 

 

 

 

 

 

 

   


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997